Johtokunta

Forssan Liikemiesyhdistys ry:n johtokunta toimintakaudella 2024

Konsta Lepola, puheenjohtaja, johtokunnan jäsen

Jari Anufrijeff, varapuheenjohta, johtokunnan jäsen

Jani Lehtimäki, sihteeri, johtokunnan jäsen

Juha Halminen, klubimestari, johtokunnan jäsen

Olli Järvi, rahastonhoitaja, johtokunnan jäsen

Arto Heino, johtokunnan jäsen

Antti Alasentie, johtokunnan jäsen

Olli Mäenpää, johtokunnan jäsen

Jari Stenberg, johtokunnan jäsen


Jorma Lempinen, seniorivastaava


Forssan Liikemiesyhdistyksen jäsenet 

Kimmo Aalto

Mikko Aaltonen

Seppo Aaltonen

Tero Aaltonen

Jorma Ahola

Petri Ahola

Matti Alasentie

Antti Alasentie 

Juuso Alatalo

Jari Anufrijeff

Petri Arvo

Kai Behm

Ralf Blomster

Tapani Ceder

Reijo Ekqvist

Pentti Eskola

Kari Haavisto

Reima Hakala

Kauko Hakala

Juha Halminen

Jouko Haonperä

Jouni Hautala

Arto Heino

Risto Heinonen

Kari Heinämäki

Rami Hirsimäki

Juha Huiko

Hannu Hutka

Markku Hämäläinen

Timo Ilmonen

Matti Jaakkola

Mikko Jaakkola

Simo Jaakkola

Juha Jansson

Ville Juvakka

Mika Juvonen

Olli Järvi

Timo Kallio

Petri Kivistö

Ville Koivisto

Risto Korpisaari

Pentti Kujala

Arto Laakso

Olli Laakso

Juha Laaksonen

Timo Lahti

Jukka Laine

Mika Laine

Pertti Laine

Hannu Laumi

Jani Lehtimäki

Raimo Lehtovirta

Kimmo Leino

Jorma Lempinen

Konsta Lepola

Kalle Lepola

Seppo Levokoski

Perttu Lilja

Tapio Lilja

Antti Lindvall

Timo Lindvall

Jouni Lintukorpi

Timo Luntamo

Olli Lähteenoja

Jukka Malinen

Pertti Malmberg

Veikko Mattila

Asser Mero

Matti Mikkola

Sami Moisio

Leo Myhrberg

Olli Mäenpää

Timo Mäkinen

Veijo Mäkinen

Markku Nenonen

Janne Niemi

Seppo Niemi

Timo Nummela

Jarno Nummi

Ari Nyberg

Kauko Nyström

Petteri Paakkonen

Pekka Paavilainen

Pekka Palm

Jarmo Palomäki

Timo Pekka

Pasi Penttilä

Jukka Polso

Vesa Raatikainen

Mikko Ranta

Vesa Rantanen

Jukka Rauhaniemi

Pertti Raunamaa

Matti Raunio

Heikki Rinne

Ilpo Rinne

Jorma Ruokonen

Hannu Ruotsi

Matti Ryyppö

Hannu Räsänen

Hannu Saarinen

Timo Saarinen

Matti Salo

Tufan Sami

Leo Sandqvist

Mikko Silmälä

Jussi Simola

Juhani Sjöman

Jari Stenberg

Juha Strandberg

Mika Sulonen

Teuvo Sundberg

Immo Sundholm

Jukka Suonpää

Timo Suontausta

Juhani Suvilampi

Sakari Syrjälä

Jari Syrjänen

Tapio Talikainen

Tommi Talonen

Erkki Tervomaa

Timo Tuominen

Pauli Uutela

Pekka Valtonen

Jari Vesander

Kalevi Viander

Pasi Viher-Vehmas

Janne Vihreäsaari

Seppo Viitanen

Markus Virolainen

Esko Virtanen

Mikko Virtanen

Pekka Väre

Jukka Vääri

Seppo Yrjölä

Erno Äijälä