FORSSAN LIIKEMIESYHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT

  

1 §.

Yhdistyksen nimi on Forssan Liikemiesyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki.

 

2 §.

Yhdistyksen tarkoituksena on paikkakunnan liike-elämän edistäminen ja sen etujen kaikinpuolinen valvominen sekä jäseniensä henkisen ja aineellisen edistyksen harrastaminen.

 

3 §.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokous-, esitelmä ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaen kurssitoimintaa sekä kokoamalla varoja toimeenpannen myyjäisiä, näyttelyitä, arpajaisia, huvitilaisuuksia y.m. tämäntapaisia tilaisuuksia, sekä harjoittaen liiketoimintaa hankittuaan siihen asianomaisen luvan. Yhdistys voi myöskin omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia

 

4 §.

Jäseneksi yhdistykseen pääsee jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka toimii liike- tai muilla aloilla ja jonka joku yhdistyksen jäsen siksi ehdottaa ja johtokunta hyväksyy.

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

 

5 §.

Yhdistyksen jäsenen tulee kaikkialla ja kaikessa toiminnassa käyttäytyä arvokkaasti.

Jäsenen, joka pahentavalla elämällään, yhdistyksen tarkoituksille vastaisella tai rikollisella toiminnallaan antaa siihen aihetta, eikä ota johtokunnan muistutuksesta ojentuakseen, voi johtokunta yksinkertaisella äänten enemmistöllä yhdistyksestä erottaa.

 

6 §.

Yhdistyksen jäsenen tulee yhdistykseen liittyessään maksaa liittymismaksu sekä kunakin toimintavuotena jäsenmaksu. Jäsen, joka on laiminlyönyt kahden vuoden jäsenmaksun suorittamisen, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

Kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat.

 

7 §.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja niistä päättää sekä vastaa vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtajana toimiva yhdistyksen puheenjohtaja sekä kahdeksanhenkinen johtokunta.

 

8 §.

Johtokunta valitsee keskuudestaan johtokunnalle varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

9 §.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja on se päätösvaltainen viiden jäsenen läsnä ollessa. Johtokunta ratkaisee asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mutta äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 

10 §.

Johtokunnan tehtävä on:

– pitää huolta yhdistyksen tarkoitusperien edistämisestä,

– hoitaa yhdistyksen omaisuutta,

– hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa sellaiset jäsenet, jotka se tarpeelliseksi katsoo,

– valmistaa vuosikokoukselle yhdistyksen vuosikertomus ja tilit yhdistyksen varain hoidosta.

 

11 §.

Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain ennen helmikuun 1 päivää ja ovat ne silloin jätettävät sitä varten valituilletoiminnantarkastajille, joiden tulee ne tarkastaa ja lausunnollaan varustettuna jättää vuosikokoukselle.

 

12 §.

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään vuosittain helmikuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,

– todetaan kokouksen laillisuus,

– valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

– esitetään johtokunnan kertomus kuluneelta toimintavuodelta,

– esitetään kuluneelta toimintavuodelta tehty tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,

– päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätösten vahvistamisesta,

– päätetään johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta,

– valitaan yhdistyksen puheenjohtaja,

– valitaan johtokunta,

– valitaan kunniajäsenet,

– valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksitoiminnantarkastajaa ja näille kaksi     varamiestä.

– määrätään vuosi- ja liittymismaksun suuruus,

– käsitellään johtokunnan esittämät ja muut esille tulleet asiat, joita vähintään viisi jäsentä on johtokunnalle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti esittänyt.

 

13 §.

Yhdistyksen kokouksista ja niissä käsiteltävistä tärkeimmistä asioista y.m. tiedonannoista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille hyvissä ajoin joko kirjallisesti taikka ilmoituksella paikkakunnan sanomalehdessä.

 

14 §.

Äänestykset ja vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla, jos joku jäsen sitä vaatii.

 

15 §.

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut merkitsemään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

16 §.

Muutoksia näihin sääntöihin tehdään ainoastaan vuosikokouksessa johtokunnan aloitteesta, mutta vaaditaan, että ainakin 2/3 läsnä olevista jäsenistä muutosehdotusta kannattaa.

 

17 §.

Päätös yhdistyksen purkautumisesta voidaan tehdä ainoastaan käsittelemällä sitä kahdessa yhdistyksen perättäisessä kokouksessa, joista ensimmäisen tulee olla sääntömääräinen ja toisen aikaisintaan neljätoista (14) vuorokautta tämän kokouksen jälkeen, ja tulee molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 äänestykseen osanottaneista kannattaa yhdistyksen purkautumista.

Yhdistyksen purkautumisen tai lakkauttamisen jälkeen siirtyvät sen varat päätöksen nojalla johonkin talouselämää lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.

 

18 §.

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

Jäljennöksen oikeaksi todistavat:

 

Saara Rehumäki                        Ritva Hieperi